โครงการลีนุกซ์ภาษาไทย (Linux Thai Project : LTP)

บทคัดย่อ
โครงการลีนุกซ์ภาษาไทย เกิดจากความต้องการที่จะให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
คนไทยสามารถที่จะใช้งาน และทำการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงตัวหนึ่ง
: ลีนุกซ์ (Linux) บนสภาพแวดล้อมแบบไทยๆ
ความมุ่งหมายในการจัดทำระบบภาษาไทยนี้นอกจากจะมีจุดมุ่งหมายในการวิจัยและผลิตระบบภาษาไทย
บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ออกมาให้ได้แล้ว ทีมงานยังมีความตั้งใจที่จะให้โครงการตรงนี้เป็นการ
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้มีความสนใจอื่นๆด้วย

  1. เกี่ยวกับโครงการลีนุกซ์ภาษาไทย
  2. ความเป็นมาของการพัฒนาระบบภาษาไทย
  3. มาตรฐานระบบภาษาไทย
  4. กรณีศึกษาการพัฒนาระบบภาษาไทย
  5. การออกแบบระบบภาษาไทยบนลีนุกซ์ในระดับ Preliminary Design


HTML developed by Kaiwal Development Team (kaiwal@geocities.com)